Loty widokowe

Gastronomia na lotnisku - konkurs

2022-11-17 //Wstecz
Gastronomia na lotnisku - konkursAeroklub Nowy Targ zaprasza wszystkich doświadczonych, ale także i mniej doświadczonych gastronomów do składania ofert na dzierżawę lokalu na lotnisku w Nowym Targu w terminie do 25 listopada 2022r.
OGŁOSZENIE
o zaproszeniu do składania ofert na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w obrębie lotniska Nowy Targ.
 1. Przedmiotem dzierżawy jest:
  • Lokal znajdujący się w budynku administracyjnym Aeroklubu o powierzchni 45m2
  • Teren pod ogródek gastronomiczny ok 100 m2
 2. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego następujących opłat:
  • Wskazanej w ofercie stawki miesięcznego czynszu – tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu dzierżawy
  • Kwoty podatku od nieruchomości za powierzchnię zajmowaną pod działalność gospodarczą w aktualnie obowiązujących stawkach
  • Kwoty wynikającej z bieżącego zużycia mediów tj.: wody użytkowej, odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, ogrzewania C.O.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykorzystywania dzierżawionego lokalu i terenu wyłącznie na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 4. Okres dzierżawy: czas nieokreślony. Proponowany okres rozpoczęcia dzierżawy: 01.01.2023r.
 5. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:
  • Utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i w ogródku oraz do usuwania odpadów stałych wg obowiązujących stawek.
  • Pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń
  • Wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu oraz terenów przyległych
  • Wyposażenie lokalu w niezbędne urządzenia do prowadzenia działalności gastronomicznej


Warunki udziału:
 1. Oferenci zainteresowani odpowiedzią na zaproszenie do składania ofert zobowiązani są do złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2022r. do godz. 12:00. Podpisane oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Dzierżawa Baru” w sekretariacie  Aeroklub Nowy Targ, ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ.
 2. Oferta powinna zawierać:
  • Wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawy netto i brutto
  • Oświadczenie oferenta, że:
  • Posiada zezwolenia, koncesje do prowadzenia działalności gastronomicznej, lub że takie uprawnienia będzie posiadał w momencie rozpoczynania działalności
  • Zapoznał się z warunkami lokalowymi i wyposażeniem pomieszczenia będącego przedmiotem dzierżawy oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń
  • Będzie regularnie uiszczał zaoferowany czynsz, koszty podatku od nieruchomości oraz opłaty za media
 3. Oferty należy składać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Przebieg wyboru oferty:
 1. Wydzierżawiający nie przewiduje komisyjnego wyboru ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że wybór będzie miał charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.
 2. Kryterium wyboru spośród ofert spełniających warunki ogłoszenia będzie zaproponowana kwota dzierżawy oraz koncepcja aranżacji i funkcjonowania lokalu.
 3. Wydzierżawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.
 4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje:
 1. Wydzierżawiający umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 2. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach dzierżawy można uzyskać  pod numerem tel: 602 458 554 lub w siedzibie Aeroklubu przy ul. Lotników 1