Loty widokowe

Konkurs ofert - Płyta warstwowa

2020-12-29 //Wstecz
Konkurs ofert - Płyta warstwowaAeroklub Nowy Targ ogłasza konkurs ofert na budowę szczelnej , zmywalnej
i nienasiąkliwej płyty warstwowej o powierzchni 151,6 m2 pod kontenerową stację paliw
wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej z separatorem substancji ropopochodnych
z odprowadzeniem do zbiornika retencyjno-odparowującego.
Zakres prac:
 • przygotowanie terenu pod budowę
 • wykonanie płyty warstwowej pod kontenerową stację paliw wraz z kanalizacją opadową z separatorem substancji ropopochodnych z odprowadzeniem do zbiornika retencyjno-odparowującego obejmującej:
  • przygotowanie podłoża,
  • wykonanie fundamentów (stopy i słupy fundamentowe oraz płyty fundamentowe pod zbiorniki paliw),
  • wykonanie płyty warstwowej o powierzchni 151,6 m2 ( warstwa górna płyty- beton hydrotechniczny B40 gr. 15-20 cm zbrojony według projektu),
  • kanalizacja opadowa wraz z separatorem substancji ropopochodnych,
  • zbiornik retencyjno-odparowujący o pojemności 11,2 m3,
  • obłożenie płyty krawężnikiem betonowym 15/30/100 osadzonym na ławie z betonu B20.
Wszystkie materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt budowlany zapewnia wykonawca.
Okres realizacji budowy: od 25.01.2020 do 27.02.2020r
Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy szczegółowo zapoznać się z projektem
budowlanym w siedzibie Aeroklubu przy ul. Lotników 1, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu- tel. 609 153 960.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PŁYTA WARSTWOWA” z określeniem
ceny netto i brutto prosimy składać w sekretariacie Aeroklubu przy ul. Lotników 1 w Nowym
Targu, do dnia 16 stycznia 2021r w dni robocze w godz. 9:00-17:00. Ofertę można również
wysłać na adres mailowy: aeroklub@nowytarg.pl