Loty widokowe

Klub Seniorów Lotnictwa

MOTTO:
"Ale nie niszczcie przeszłości ołtarzy,
Choć sami macie wspanialsze wznieść,
Bo na nich się jeszcze święty płomień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I Wy winniście im cześć !!!"

/A. Asnyk/

9 stycznia 2010 r. Uchwałą Zebrania Założycielskiego powołano do życia Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Nowy Targ. Na wniosek Kol. Tadeusza Śwista, Klubowi nadano imię Tadeusza Schiele - wychowanka Aeroklubu Zakopiańskiego, członka Aeroklubu Tatrzańskiego, literata (Spitfire, Blisko nieba, Wspinaczki po chmurach, W cieniach chmur), pilota myśliwca 308 Dywizjonu Krakowskiego RAF. więcej


Zarządu Klubu Seniorów Lotnictwa :

  • Kol. Janusz Winiarski - Przewodniczący Zarządu
  • Kol. Marek MIsztal - Sekretarz
  • Kol. Franciszek Kolasa - Skarbnik

Nowotarski Klub Seniorów Lotnictwa działa i funkcjonuje w oparciu o Regulamin Klubów

Seniorów Lotnictwa zatwierdzony w dniu 9 czerwca 2008 r. Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego. W oparciu o ustalenia Regulaminu KSL, Uchwałą Zarządu Aeroklubu Nowy Targ, Nowotarski Klub Seniorów Lotnictwa w dniu 10 stycznia 2010 r. uzyskał status sekcji specjalnościowej aeroklubu. Na podstawie tej Uchwały, oraz § 41.1.3 Statutu Aeroklubu Polskiego, wszyscy członkowie NKSL stali się członkami stowarzyszonymi Aeroklubu Nowy Targ, niezależnie od ich dotychczasowego członkowstwa.

Celem Nowotarskiego Klubu Seniorów Lotnictwa jest:

a/ współdziałanie w dziele popularyzacji lotnictwa w społeczeństwie,
b/ pielęgnowanie tradycji polskiego lotnictwa, z uwzględnieniem wszystkich jego rodzajów,
c/ integrowanie środowiska lotniczego, po zakończeniu przez nich czynnej działalności,
d/ opieka nad dokumentami, przedmiotami i miejscami ważnymi dla historii lotnictwa,
e/ udzielanie możliwej pomocy weteranom lotnictwa.

Dla osiągnięcia tych celów Klub Seniorów Lotnictwa: 

 

a/ współpracuje z władzami aeroklubu i innych instytucji i organizacji lotniczych,
b/ uczestniczy w konferencjach, sympozjach i innych imprezach lotniczych,
c/ archiwizuje i opracowuje materiały z historii lotnictwa,
d/ utrzymuje kontakty z młodzieżą, szczególnie lotniczą,
e/ organizuje klubowe spotkania koleżeńskie,
f/ prowadzi rejestr lotniczych miejsc pamięci i grobów na swoim terenie,
g/ występuje z wnioskami o nadanie wyróżnień i udzielenie pomocy członkom Klubów i ich rodzinom.

Członkiem Klubu Seniorów Lotnictwa może być osoba spełniająca następujące warunki:

a/ mająca za sobą:
- co najmniej 10-letni okres pracy, służby lub działalności lotniczej,
- ukończonych 50 lat życia.

b/ będąca w przeszłości (lub aktualnie):

- pracownikiem lub żołnierzem lotnictwa, niezależnie od pełnionej funkcji,
- działaczem społecznym w organizacjach lotniczych,
- pracownikiem naukowym, literatem, publicystą, dziennikarzem, plastykiem itp. wyspecjalizowanym w zagadnieniach lotniczych,
- modelarzem lotniczym i kosmicznym lub działaczem tej dziedziny

Członków KSL przyjmuje Zarząd Klubu.

Władzami Klubu Seniorów Lotnictwa są:

1. ogólne zebranie członków Klubu,
2. Zarząd Klubu.

Przewodniczący Klubu Seniorów Lotnictwa lub w jego zastępstwie inny członek Klubu może brać udział w posiedzeniach Zarządu Aeroklubu Regionalnego z głosem doradczym. Kadencja Zarządu Klubu Seniorów Lotnictwa trwa cztery lata. Ogólne zebrania członków Klubu odbywają się przynajmniej raz w roku, a posiedzenia Zarządu Klubu - co najmniej raz w miesiącu.