Loty widokowe

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY V NOWOTARSKI PIKNIK LOTNICZY 17-18.08.2013 r

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezach zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
1.Osoby obecne na imprezie są bezwzględnie zobowiązane stosować się do poleceń Służb Porządkowych Organizatora, do których można także zgłaszać wszystkie problemy dotyczące imprezy.
2.Służby Ochrony Organizatora, w tym pracownicy ochrony osób i mienia, legitymują się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
3.W przypadku stawiania oporu Służbom Ochrony w/w osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
4.Przypadki zakłócenia porządku podczas imprez należy zgłaszać pod numer 667 760 116.
5.Pomocy medycznej udzielać będą oznakowane punkty medyczne zlokalizowane na terenie imprezy.
6.Z terenu imprezy zostaną niezwłocznie usunięte osoby, które: 
a)Zachowują się agresywnie, zakłócają przebieg imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, niszczą mienie itp.
b)Wniosły n/w zabronione środki lub narzędzia
7.Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
a)Osoby wpisane do rejestru, którym zakazano wstępu na imprezy masowe
b)Osób wnoszących szklane naczynia, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne i wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia
c)Osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych
d)Osób zachowujących się agresywnie, odmawiający wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu lub odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść w/w zabronione środki lub przedmioty)
8.W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy powinny:
a)Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe Organizatora
b)Unikać paniki
c)Stosować się do poleceń i Komunikatów Służb Porządkowych Organizatora
d)W sposób spokojny i opanowany kierować się do wyjść ewakuacyjnych
e)Nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym
9.Osoby przebywające na terenie imprezy mogą zostać utrwalone na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiał ten pozostaje do dyspozycji Organizatora.
10.W dniach trwania Pikniku tj. 17-18 sierpnia 2013r. na terenie imprezy obowiązuje zakaz poruszania pojazdów mechanicznych, a parkowanie możliwe wyłącznie 
w wyznaczonych miejscach. Należy bezwzględnie podporządkować się służbom wyznaczających miejsca postoju pojazdów.
11.Biuro rzeczy znalezionych podczas trwania imprezy znajduje się w Biurze Organizacyjnym (okrąglak).
12.Dodatkowo wprowadza się zakaz:
a)Puszczania psów bez smyczy i bez kagańca
b)Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszelkich obiektów stanowiących zabudowę
c)Łamania, wyrywania, wykopywania, zaśmiecania i niszczenia zieleni
d)Nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych
13.Regulamin dostępny jest w biurze organizacyjnym Pikniku (okrąglak). Ponadto regulamin będzie się znajdował w gablocie umieszczonej na budynku aeroklubu.
14.Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego przez Organizatora Imprezy w trybie natychmiastowym zostanie z niej usunięty.

ORGANIZATOR AEROKLUB NOWY TARG

REGULAMIN TERENU IMPREZY V NOWOTARSKI PIKNIK LOTNICZY 17-18.08.2013 r

1.Teren jest udostępniony uczestnikom imprezy podczas jej trwania w dniach od 17 sierpnia do 18 sierpnia 2013r.
2.Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania 
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników oraz do przestrzegania postanowień poniższego regulaminu, przepisów bhp, a w przypadku imprez masowych dodatkowo regulaminu imprezy.
3.Na terenie imprezy obowiązuje zakaz:
·Spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczonymi miejscami
·Wnoszenia na teren obiektu opakowań szklanych
·Wprowadzania zwierząt
·Siadania na miejscach do tego nie przeznaczonych
·Zaśmiecania obiektu
4.Na teren imprezy nie mają prawa wstępu osoby:
·Wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe
·Znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 
·Odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te w/w przedmioty posiadają 
·Odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres
·Których identyfikacja w zamieszczonym dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz „kominiarka”, kaptur, szalik lub wymalowana barwami klubowymi)
5.Każda  osoba zakłócająca imprezę zostanie usunięta przez służby porządkowe, 
a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
6.W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:
·Natychmiast powiadomić służby porządkowe
·Użyć sprzętu gaśniczego
·Unikać paniki
·Stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki
·Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami
·Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym
7.Osoby nie stosujące się do poleceń służb porządkowych popełniają przestępstwo 
i podlegają karze.
8.Organizator i Służby przez niego wynajęte nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 
i sprzęt pozostawiony na terenie imprezy.
9.Publiczność zajmuje miejsca dla nich wyznaczone.
10.Publiczność nie ma wstępu do pomieszczeń organizatorów i pomieszczeń technicznych na obiekcie oraz poza teren dla niej wyznaczony.
11.Dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych.
12.Regulaminbędzie umieszczony w miejscu widocznym i dostępnym dla publiczności w celu zapoznania się i przestrzegania.

ORGANIZATOR AEROKLUB NOWY TARG
sponsorzy sponsorzy sponsorzy