Loty widokowe

Składki członkowskie na rok 2018

Uchwała

Zarządu Aeroklubu Nowy Targ

Z dnia 10.12.2017r.

w sprawie: ustalenia regulaminu opłacania składek członkowskich wAeroklubie Nowy Targ

§1

 1. Zgodnie z§8 ust.1 i4 Statutu ANT, każdy członek zwyczajny iwspierający Aeroklubu Nowy Targ jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej.

§2

 1. Roczna składka członkowska dla sekcji modelarskiej wynosi 300 zł (o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej), dla pozostałych sekcji specjalnościowych wynosi 720zł.
 2. Składka opłacana jest jednorazowo, wnieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia każdego roku.
 3. Członkom ANT, wpłacającym kolejną składkę członkowską wterminie określonym wust. 2 przysługuje zniżka wwysokości 90 zł dla sekcji modelarskiej lub 300zł dla pozostałych sekcji.
 4. Dla członków sekcji modelarskiej wwieku do 16 lat składka członkowska wynosi 10zł/rok, oile nie należą do innej sekcji specjalnościowej. Przepisu zust. 2 nie stosuje się.
 5. Składka októrej mowa wust.1 zawiera składkę odprowadzaną na rzecz Aeroklubu Polskiego ztytułu członkostwa Aeroklubu Nowy Targ wPolskim Związku Sportowym.
 6. Dla nowo przyjmowanych członków ustala się graniczny termin płatności na dzień złożenia deklaracji.
 7. Członkowie bez uregulowanej składki nie będą dopuszczani do jakichkolwiek czynności lotniczych oraz nie będą mogli korzystać zinfrastruktury lotniska.
 8. Pozostałe kwestie regulują odpowiednie zapisy statutu Aeroklubu Nowy Targ.

 

§3

 1. Składki członkowskie należy wpłacać łącznie, jednorazowo na konto bankowe Aeroklubu Nowy Targ, podając wtytule przelewu: „składka członkowska ANT na rok […]”.
 2. Zgodnie z§9 pkt. 3 Statutu ANT, przynależność do Aeroklubu Nowy Targ ustaje wrazie skreślenia zlisty członków przez właściwy zarząd zpowodu nieusprawiedliwionego zalegania zopłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy.

Prezes Zarządu

Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos